SANAYİ SİCİL BELGESİ

SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?

6948 sayılı sanayi sicil kanununun 1. maddesinde tanımı yapılan imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali sektörlerinde faaliyet gösteren, sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden aldıkları belgedir.

SANAYİ SİCİL BELGESİ NASIL ALINIR?
Aşağıda belirtilen belgeler ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edilir.
Tam Kapaklı Bir Dosya İçinde Aşağıdaki Evrakla İşyerinin Bulunduğu ilin Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü’ne , Birden Fazla İşyeri ayrı ayrı Şehirlerde Olduğu Takdirde Firmanın İdare Merkezinin Bulunduğu İl’in Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü’ne Müracaat Edilir.

GEREKLİ BELGELER

Sanayi Siciline Kayıt Müracaatında :
Dilekçe ekinde:
1- a) Sanayi Sicil Beyannamesi (Sansic A)
b) Sanayi Sicil Beyannamesi (Sansic C) Sansic C formu sadece Gayri maddi hak(lisans,know-how,patent,vb) kullanan işletmeler tarafından doldurulacaktır.
2- Yıllık işletme cetveli (sansic B) en son bitmiş yıla ait bilgilere göre doldurulacaktır. Sansic A,B,C
3- Kapasite raporu (Oda’dan onaylı olmalıdır.) Odalar Birliği onaylı ve geçerlik süresi bitmemiş olmalıdır.
4- Kira sözleşmesi Üretimde kullanılan makine ve tesisatın kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesi fotokopisi.
5- T.Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi. (Varsa unvan ve adres değişiklik gazeteleri fotokopisi) istenir.

Vize müracaatlarında :
Dilekçe ekinde :
1-Sanayi Sicil Belgesi aslı,
2-Son iki yıla ait bilgileri içeren her yıl için ayrı yazılmış vize müracaat formu,(Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden temin edilir)
3-Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi istenir.
Ayrıca Sanayi Sicil Belgesi almış firmalar her yılın nisan ayı sonuna kadar Sansic B formunu vermek zorundadır.

Sanayi Sicil Belgesi Vizesi
Firmalar iki yılda bir Belge tarihi itibariyle geçmiş yıla (yıllara) ait vize müracaat formu ile birlikte Sanayi Sicil Belgesinin vizesini yaptırmak zorundadır. Belgeler daktilo veya bilgisayar ile doldurulmalıdır.

1- Sanayi Sicil Beyannamesi
Sansic A ve Sansic C formlarından oluşmaktadır. Sansic C formu sadece Gayri Maddi Hak (Lisans, Know-how, Patent) kullanan işletmeler tarafından doldurulacaktır.(İnternetten www.sanayi.gov.tr ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden temin edilebilir.) Sansic A Sansic B
2- Yıllık İşletme Cetveli
Sansic B formu olarak adlandırılmıştır. En son bitmiş yıla ait bilgiler doldurulacaktır. .(İnternetten ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden temin edilebilir.) Sansic B
3- Kapasite Raporu
Türkiye Ticaret, Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince (TOBB) tasdikli, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibari ile sona ermemiş olan kapasite raporunun TOBB ve tanzim eden oda onaylı nüshası veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunca (TESK) tasdikli işyeri durum belgesi (kapasite raporu) nin konfederasyon veya faaliyette bulunduğu ilin Esnaf ve Sanatkarlar Derneklerince tasdikli örneği.
Tasdik edilmiş kapasite raporu fotokopileri üzerindeki tasdik tarihi, altı aydan eski olmayacaktır.
Kapasite raporu olmayan resmi sektör sanayi işletmeleri yıllık tüketilen madde miktarları, makine tesisat listesi ve yıllık üretim kapasite miktarlarını ihtiva eden, kurumlarınca onaylı liste göndereceklerdir.
4- Ticaret Sicil Gazetesi
İşletmenin kuruluşuna ve ünvan değişikliği yapılmış ise değişikliğe havi Ticaret Sicil Gazetesi(veya Esnaf Sanatkarlar Sicil Gazetesi) nin fotokopisi, Resmi Sektör İşletmelerinin Ticaret Sicil Gazetesi vermesi şart değildir.
5-Kira Sözleşmesi
Makine tesisatının kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya fotokopisi.

SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.(KDV ödemezler.)
Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarif namesinden öderler.(%20 civarında ucuz elektrik kullanırlar.)
Finansman, giderlerinin tamamını kurumlar vergisi matrahından düşebilirler.
Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar.

SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİBİ İŞLETMELERİN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

6948 sayılı sanayi sicil kanununun 5 maddesi gereğince işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerimize vermek zorundadırlar. Vermeyenler hakkında 6948 sayılı kanunun 06.05.2003 tarih ve 25100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4854 sayılı kanun uyarınca değiştirilen 9. maddesine istinaden para cezası uygulanır.

Yeni açılan sanayi işletmelerinde 2 ay içerisinde sanayi sicile kayıt olmak zorundadır. Kaydolmayan işletmelerde yukarıda yazılı kanun maddesi gereği cezalandırılır.

SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?
• İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
• Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.
• Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
• Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar.
• Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar. 

Son Yazılar