ıso 14001:2015

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Çevrenin, toplum ve ekonomi arasında bir dengeyi sağlayacak şekilde, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamayı tehlikeye atmadan, bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için hayati öneme sahip olduğu değerlendirilir. Sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak, sürdürülebilirliğin bu üç unsurunun dengelenmesi ile gerçekleşir.

Sürdürülebilir kalkınma, şeffaflık ve hesap verebilirlik için sosyal beklentiler, artarak sıkılaşan mevzuat, kirlilikten kaynaklanan çevre üzerinde artan baskı, kaynakların verimsiz kullanımı, uygunsuz atık yönetimi, iklim değişikliği, ekosistemin değersizleşmesi ve biyo çeşitliliğin kaybedilmesi ile ağır ağır artmıştır.

Bu durum da kuruluşları, sürdürülebilirliğin çevre boyutuna katkı sağlamak amacıyla çevre yönetim sistemlerini uygulamak suretiyle çevre yönetimine sistematik bir yaklaşım benimsemeye itmiştir.

Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre yönetim faaliyetlerini ve uygulamalarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Bu standardın amacı, kuruluşlara çevreyi korumak ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge içerisinde değişen çevre şartlarına tepki vermek için bir çerçeve sağlamaktır. Bu standard, kuruluşların kendi yönetim sistemi için belirlediği amaçlanan çıktılarına erişmek için kuruluşlara şartlar belirler.

Bu Yönetim Sitemi;
Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artması,
Kuruluşa uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirmesinde yardım edilmesi,
Çevresel performansın artması,
Çevresel etkilerin, yaşam döngüsü içerisinde istem dışı şekilde artmasını önleyebilecek bir yaşam döngüsü yaklaşımı kullanarak, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin; tasarımının, imalatının, dağıtımının, tüketiminin ve elden çıkarılmasının kontrol edilmesi veya etkilemesi,
Olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi ile çevrenin korunması,
Çevresel şartların potansiyel olumsuz etkilerinin kuruluş üzerinde hafifletilmesi,
Uluslararası rekabette avantaj sağlaması,
Firma itibar ve pazar payının artması,
Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılmasını,
Kuruluşun pazardaki pozisyonunu güçlendiren çevresel olarak sağlam alternatiflerin sonuçları olabilecek finansal ve operasyonel faydalar sağlaması,
Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak oluşabilecek kaza vb. olayların azaltılmasını,
Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılmasını,
Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanmasını,
İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması,
İlgili taraflarla çevre bilgilerinin paylaşılması,
Global pazarda kabul edilebilirliği sağlamaktadır.

 

 

 

Son Yazılar